Wijkvereniging de Leest Veghel

               waar gezelligheid voorop staat...

Privacyverklaring


1. Wijkvereniging de Leest 
Wijkvereniging de Leest, gevestigd aan De Leest 45 - 5463 JA - Veghel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.wijkverenigingdeleestveghel.nl 
wijkverenigingdeleest@gmail.com
De Leest 45
5463 JA  Veghel 

Dennis van Schijndel is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijkvereniging de Leest.
Hij is te bereiken via wijkverenigingdeleest@gmail.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijkvereniging de Leest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
*  Voor- en achternaam
*  Geslacht
*  Geboortedatum
*  Adresgegevens
*  Telefoonnummer
*  Emailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wijkvereniging de Leest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u:
*  gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via wijkverenigingdeleest@gmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wijkvereniging de Leest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
*  Het afhandelen van uw betaling
*  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
*  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
     kunnen voeren
*  U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Wijkvereniging de Leest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar 
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijkvereniging de Leest) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijkvereniging de Leest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie :
persoonsgegevens  > Bewaartermijn : zolang men lid is > Reden : zie punt 4
Personalia              > Bewaartermijn : zoalng men lid is > Reden : zie punt 4                         
Adres                    > Bewaartermijn : zolang men lid is > Reden : zie punt 4
Emailadres             > Bewaartermijn : zolang men lid is > Reden : zie punt 4
Telefoonnummer     > Bewaartermijn : zolang men lid is > Reden : zie punt 4

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Wijkvereniging de Leest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wijkvereniging de Leest gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Wijkvereniging de Leest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken 
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wijkverenigingdeleest@gmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wijkvereniging de Leest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijkvereniging de Leest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via wijkverenigingdeleest@gmail.nlVeghel, 27 juni 2018